تکنولوژی شگرف ارتباطات، پدیده ای به نفع ملتها یا حکومتها؟ دکتر شبروهی

تکنولوژی شگرف ارتباطات، پدیده ای به نفع ملتها یا حکومتها؟ دکتر شبروهی
 فروردین ۱۹, ۱۴۰۰  goroob online  حقوق
تکنولوژی شگرف ارتباطات، پدیده ای به نفع ملتها یا حکومتها؟ دکتر شبروهی

تکنولوژی شگرف ارتباطات، پدیده ای به نفع ملتها یا حکومتها؟ دکتر شبروهی

دکتر مهدی شبروهی- حقوقدان

آفرینشهای فن آورانه موسوم به صنعت hi tec در بخش ارتباطات، ظاهرا به نفع قدرت پردازش ملتها، نسبت به واشکافی داده های پنهان و مکتوم حکومتها مورد داوری قرار می گیرد و عرصه تضارب و یا تداخل داده های حکومتی در مصاف با تلاشهای کاوشگرانه ملتها، دارای یک تفاضل مثبت به نفع ملتها ارزیابی می شود. آیا واقعا در این پیکارگری، ملتها برنده نهایی این همآورد هستند؟
برای ارزیابی دقیق لازم است به فرآورده های استنتاجی دو سوی این تکنولوژی فن آورانه توجه چند جانبه داشته باشیم تا بتوانیم کارکرد قدرت خام ملتها و قدرت پخته یا قوام یافته حکومتها را در عمل و عرصه پراتیکال رفتاری و نتیجه سنجی محاسباتی به بوته آنالیز بسپاریم.
یافته های ابتدایی حکایت دارد که قدرت تکنولوژی ارتباطات، ملتها را به توانمندی شگفت آوری در عریان سازی مقولات پنهان و مکتوم و تصمیمات استتار شده حکومتها رسانده است و بیشتر برنامه های در اختفاء قرار داده شده- که دارای توجیهات مصلحتی و مدیریتی می باشند- را به منصه اعلان و افشاء می رسانند و ظاهرا این سرعت در دیده شدن، قبل از نیاز به نگاه کردن، یکی از امتیازات این تکنولوژی بحساب می آید و این گمان تقویت می شود که مخاطرات مدیریتهای مخالف مصلحت توده های مردم یا همان ملت- که با دیوارها و حصارهای محافظتی بتونیزه و استتار شده بود- اکنون به نعمت سرعت انتقال داده ها بوسیله این تکنولوژی تبدیل به حفاظهای شیشه ای شفاف شده است و ملتها از طریق این یافته ها قادر به محافظت از خود در قبال اقدامات ناآشکار قبلی خواهد شد. ولی نتایج و یافته های مشهود، این انتظار را تاکنون برآورده نکرده است. چرا؟
برای پاسخ اولیه و مبنایی، باید قدرتهای مسلط بر این داده ها را تحلیل و آنالیز نمائیم.
صورتبندی کلی این قدرت در بالاترین نقطه همآوردی در سطوح تفاهم یا تخالف به قدرت حکومتها که ذاتا قدرت پخته و قوام یافته ترضیه ای یا رضایتمندانه و قدر ملتها که ذاتا قدرت خام با ماهیتی ناهمسو با قدرت حکومتهاست. لاجرم برای پرهیز از توضیح مبسوط که در مجال این مقال نمی گنجد خلاصه ای از یافته ها را فهرست گونه به سمع و نظر می رسانم و توضیحات تردیدی یا اثباتی را به نظر و یافته های دوستان واگذار می کنم.
چرایی تفاضل مثبت به نفع حکومتها در استفاده از فرآورده های تکنولوژیک ارتباطات و زیاندهی ملتها در این برابری در برآوردهای انتظاری:

1. دلایل تراز مثبت به نفع حکومتها
– قدرت حکومتها دارای ماهیت قوام یافته و به تعبیری پخته است زیرا منتج از رضایت اعلامی و وجوه پذیرفته شده اجرایی است.
– حکومتها بدلیل تسلط قانونی و فراگیری این قدرت، دارای قدرت و فراخوان بلامنازع است.
– حکومتها دارای سیستم مدیریت خطی- نردبانی هستند و سرعت انتقال هم تراز از بالا به پایین بلامانع و از شتاب کافی برخورداراست و دچار افت فشار داینامیک رانشی نمی شود.
– نظرات و تصمیمات اتخاذشده حکومتها بدلیل مشروعیت پیشینی دارای وجه ثبوتی و علی العرف بی نیاز از اثبات است.
– حکومتها دارای قدرت انسجام یافته از نظر تسلط بر منابع مالی، انسانی، اجتماعی و بوروکراتیک سازمان یافته است.
– حکومتها فی الذاته مجاز به انسداد هر گونه پراکنشهای رفتاری ناهمسو با منافع ارزیابی شده قبلی و دارای قدرت سرکوب برابر پروتکلهای موافقت شده ملی و بین المللی می باشند.

2. دلایل تراز منفی ملتها در استفاده از فرآورده های تکنولوژی ارتباطات
– از آنجا که هر پدیده اجتماعی یا صنعتی یک ارزش هویت بخشی را در ذات خود نهادینه می کند و ارزشهای فرآورده ای تکنولکژی صنعتی ارتباطات از این ماهیت خارج و فارغ نیست، و از سویی دیگر ذوائق هویت طلبی جزء تجزیه ناشدنی از منزلتهای انتظاری و خاستگاهی انسان اجتماعی است و اعتبار هویت بخشی این فن آوری موجب می شود که انسانهای اجتماعی به نحو متفرد یا چند نفری و در قالب هیئت های قابل عرضه، از مدار مدیریت خطی و مدیریتی توانیابی معرفتی خارج و با انشقاق ارادی یا قهری، مبادرت به تشکیل شبکه های مستقل و ناکارآمد نمایند که باعث تخریب ارزشهای کل واحده و تکثیر به واحدهای خرد و کوچک و دارای مواضع مقابله ای و گاها تخاصمی و تنازعی ویران کننده می شود. همان پدیده هایی که امروز در قوالب کانالهای فضای مجازی و خود تخریب گر و برهم زننده قوای کلی موثر و شکنندگی انسجام نظری و عملی هستیم و هویت طلبی پسینی بزرگترین معضل معرفتی جوامعی عقب افتاده مثل ما و دیگر کشورهای منطقه است که آثار ویرانگر آن را شاهد هستیم.
– قدرت ملتها در فرآوری داده های سریع ارتباطات، قدرت خام و نیازمند ارزشهای اثباتی و غیر ثبوتی است. به همین دلیل اثر بخشی مقولات مولد اراده ملتها با تاخیر و متزلزل در طرحواره های رفتاری جامعه انعکاس می یابد و قدرت محافظت از داده های انتظاری در قبال داده های ثبوتی حکومتها را در بسیاری مواقع ندارد.
توالی یافته های تسریع شده و تنوع ذاتی داده های عمومی، موجب ناپایداری ارزشهای داوری شده و سپس سرعت گیری در اشتیاقات نویابی، باعث می شود که داده ها قابلیت شناختی خود را از دست داده و در سطح ادراکات حسیه تبدیل به معلومات غیردانشی و سست در پروسه تحلیل و کسب درجه یقینی شوند، و نتیجتا کلیه یافته های ملتها با شک و تردید و قوام نایافتگی پذیرفته شده عام مواجه شده و اقبال عمومی را جذب و اشتیاق پذیر نمی کند.
– سرعت ثبت داده ها و جاذبه های نوعی و واریته گی پیکره ای محصولات فن آورانه ارتباطات، موجب فعال سازی انگاره های تقابلی و ناسازگاری مبانی تحلیل داده ها بدلیل انبوهی تحمل ناشدنی فضای حافظه کوتاه مدت و مالا تحریک پذیر شدن، هورمونیک واپس رانی روانی و طرد و ازاله محفوظات انتقالی به حافظه بلندمدت می شود که خود تاکید بر بی اعتباری اندوزشهای عرضه شده ملتها خواهد داشت. به همین دلیل استنتاجات حکومتها ثبوتی و اول محسوب می شود و استنتاجات ملتها موول که از اعتبار ریاضی، اول برخوردار نیست می شود.
– با این صورتبندی فهرست شده و مختصر می توان دریافت که بر خلاف داوری عمومی و نتایج انتظاری، حکومتها دارای یک مقدار ارزش فاضله مثبت، به اعتبار یکسانی داده های مکانیزم تولیدی تکنولوژی ارتباطات نسبت به ملتها هستند. اگرچه مردم و یا ملتها خوشحالی و خوش اقبالی دسترسی سریع به معلومات مخفی و استتار شده و محافظت شده حکومتها را پنهان نمی کنند، اما در غفلتی بزرگ بسر می برند و نمی دانند که حکومتها با امتیازات ناشی از قدرت پخته و ثبوتی، قادر هستند با استفاده از همین تولیدات فن آورانه، کلیه داده ها را دژنره و دفورمه نمایند و تاخیر پاسخدهی نسبت به یافته های تسریعی ملتها از طریق مکانیزم تکنولوژی ارتباطات را جبران نمایند.
شاید بتوانیم باور داشته باشیم که اگر:
در طول قرن بیستم امکان استفاده از فن آوریهای تکنولوژیک ارتباطی به شکل و وضع امروز وجود داشت، برخلاف انتظارات عمومی و داوریهای نسنجیده و نتایج کنونی، انقلاب اکتبر روسیه در همان وقت و سرعت پیروز نمی شد، انقلابات کوبا و ویتنام و اروپای شرقی و ظهور کره شمالی و اتفاقات تغییرات قهرآمیز در امریکای جنوبی و رویداد 57 در ایران، نمی توانست در وقت صرف شده خود به نتیجه برسد، اگرچه همگان در حسرت عدم وجود آن در آن زمان غصه دار می شوند!

■ منبع: مجله انجمن- شماره 39

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز