اقدامات شهرها در جهت بهبود کیفیت زندگی عمومی

اقدامات شهرها در جهت بهبود کیفیت زندگی عمومی
 شهریور ۱۹, ۱۳۹۹  goroob online  منتخب
اقدامات شهرها در جهت بهبود کیفیت زندگی عمومی

اقدامات شهرها در جهت بهبود کیفیت زندگی عمومی

یانا بادز
مترجم: الهه اصدقی

استفاده از نیمکت، درختان، حمل و نقل چند وجهی ) multi modal ( و غذاهای محلیتنها تعداد محدودی از پیشنهادات آورده شده در راهنمای طراحی شهری است، راهنمایی که توسط مرکز طراحی فعال ) Center for Active Design CfAD (( تهیه شده است. ) «دستورالعمل های طراحی شهری »، کتاب راهنمایی جدید برای شهرسازان است. این راهنما مجموعه ای جدید از پیشنهادات برای  فضاهای عمومی است که توسط مرکز طراحی فعال )مرکزی غیر انتفاعی که به ترویج راهحلهای طراحان برای بهبود سلامت عمومی میپردازد( و بنیاد شوالیه 1 منتشر شده است. پیشنهادات CfAD  ممکن است تکراری و قدیمی به نظر بیایند: کاشت درخت، بهبود حمل و نقل عمومی، و ساخت خطوط دوچرخه سواری.

با این وجود این دستورالعمل از این پیشنهادات به عنوان وسایلی برای رسیدن به هدفی خاص استفاده میکند: یک زندگی عمومی قدرتمند؛ چیزی که سازمان آن را موجب اعتماد، مشارکت و نظارت  بیشتر مردم و نیز مشارکت بیشتر و آگاهانه آنها در رای گیری های محلی تعریف می کند. باید دانست که این پیشنهادات نتیجه سالها تحقیق و پژوهش است. خانم سوزان ناینِبِر، مدیر بخش مشارکت  های CfAD ، اینگونه می گوید: «این روزها آمریکا همچون مکانی چند قطبی به نظر میآید… مردم به دولت، شرکتها، رسانهها و حتی همسایگانشان اعتماد نمیکنند. شواهد تجربی نشان  می دهد که طراحی مناسب و نگهداری از محلههایمان بر روی حس اعتماد اثر مثبت دارد. وقتی ما بر روی فضاهایی جمعی که هر روز در آنها حضور می یابیم ]منظور محله ها است[، تمرکز نماییم آنگاه  می توانیم شروع به ساختن مجدد این اعتماد از دست رفته در سطح محلی کنیم. » CfAD و بنیاد شوالیه رویکردی علمی نسبت به طراحی شهری اتخاذ کرده اند. آن ها به انجام نظرسنجی،  طالعات میدانی، آنالیز دادهها و انجام پژوهشهای تاریخی پرداختهاند تا متوجه شوند آیا اقداماتی نظیر کاشت گیاهان، ساخت نشانههایی جهت پذیرش و خوشامدگویی به مردم و نگهداری بهتر از  محیط میتواند نگرش افراد نسبت به دولتهای محلی شان را بهبود بخشد یا خیر.

این پژوهش همچنین به مطالعه مواردی می پردازد که باعث نظر نامساعد مردم نسبت به شهرشان می شود. به عنوان مثال بر اساس نتایج این پژوهش وجود زباله در کوچه و خیابان ۰ درصد از غرور و  ۱ افتخار به جامعه محلی، درصد از اعتماد به پلیس، ۵ و درصد از اعتماد به دولت محلی میکاهد. ۴ CfAD نتایج تحقیقات خود را در راهنمای طراحی شهریاش آورده است. جوانا فرانک، مدیر اجرایی  CfAD ، اینگونه میگوید: «تحقیقاتما به نتایج بسیار جالب توجهی رسیده است:  اینکه تغییرات نسبتا اندکی میتواند موجب به وجود آمدن تغییرات کاملا مشهودی در آگاهی و ادراکات مدنی شود.  همچنین متوجه شدیم که مردم بدون توجه به سن و مشخصات دموگرافیک و اقتصادی- اجتماعی شان، واکنشهای مشابهی نسبت به تغییرات در طراحی دارند. »

CfAD معتقد است شهرها با اجرای پیشنهادات داخل این گزارش میتوانند موجب ایجاد این حس در شهروندان شوند که آنان بخشی از یک هویت جمعی هستند، شهروندان را نسبت به استفاده منظم از فضاهای جمعی )که موجب تعاملات بیشتر میان مردم با پیشین ههای اقتصادی و اجتماعی متفاوت میشود( تشویق کند، مردم را برای تبدیل شدن به استادان و طرفدارانی جدی برای فضاهای  جمعی هدایت کرده و آنها را برای مشارکت بیشتر در انتخابات محلی تشویق نماید. در اینجا ۲ موردی که شهرها می توانند برای ۰ بهبود کیفیت زندگی و کمک به تقویت پیوندها میان شهروندان انجام  دهند، آمده است:

1. ایجاد یک شبکه پیاده جامع بهگونهای که به شهروندان اجازه حرکت آزادانه به هر نقطه از شهر را بدهد. مردمی که در محلاتی با قابلیت پیاده روی بیشتر زندگی می کنند، عموما حس تعلق بیشتری  نسبت به جامعه خود دارند و از شبکه های اجتماعی قوی تری در میانشان برخوردارند. علاوه بر این کسانی که به صورت دائم و مکرر پیاده روی میکنند، نسبت به کسانی که به ندرت  پیادهروی میکنند، دارای سطوح بالاتری از اعتماد اجتماعی ) ۴ درصد( و مشارکت ) درصد( هستند. ۶ . ایجاد امکانات بیشتر برای پیادهروها نظیر نصب 2 نیمکت، کاشت درختان، و نورپردازی مناسب  جهت فراهم آوردن شرایط مناسب برای پیادهها. براساس یافتههای مطالعات، مردم عموماً پیادهروهای حاشیهای، در جادهای با چند خط عبور و با سرعت بالا را به عنوان مسیری مناسب برای  پیادهروی به حساب نمیآورند. از طرف دیگر پیادهروی در پیادهرویی که دارای ردیفی از درختان در دو طرف است و در حاشیه خیابانی اصلی و شلوغ قرار گرفته می تواند نظر مردم را نسبت به تردد در آن  لب کند.

3. توسعه شبکهای ایمن و بههمپیوسته برای دوچرخه سواران، به همراه ایجاد زیرساخت هایمورد نیاز  پژوهشها اینگونه پیشنهاد میدهند که روابط اجتماعی هنگامی که دسترسی به حملونقل عمومی  خت و دشوار است و یا مردم اقدام به خرید خودرو شخصی میکنند، ضعیف می شود.

4. تقویت سیستمهای حملونقل عمومی به وسیله افزایش میزان خدمات، قابل اطمینانترکردن استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و  ساخت ایستگاههایی با امکانات رفاهی بیشتر و در دسترس  تر.

5. تخصیص زمینهایی برای اختلاط کاربری ها در داخل محلات و در میان ساختمانهای مسکونی.  پژوهشها مشخص کردهاند مردمی که در فاصله میان پارکها و مراکز خردهفروشی زندگی میکنند امکان  بیشتری دارد که با همسایگانشان مواجه شوند. این موضوع خود موجب افزایش ارتباطات اجتماعی و تقویت اعتماد اجتماعی میشود. قرار دادن فضاهای مسکونی، تجاری و تفریحی در کنار هم، حتی  در یک ساختمان و یا یک بلوک میتواند ارتباط همسایگان با هم را افزایش دهد.

6. تشویق ایجاد مسکن با قیمت های متنوع در محله ترکیبی از خانههای یارانهای، خانههای مقرون به صرفه و خانههایی با قیمت بازار میتواند به ایجاد موازنه اقتصادی و ثبات در محله کمک کرده، به  اتحاد و یکپارچگی جمعیت شناختی و اقتصادی کمک کند و موجب کاهش تمرکز فقر در یک مکان خاص شود.

7. پاک کردن محیط از زباله، بهبود روند جمعآوری و بازیافت زباله، بهبود نظافت خیابانها، افزایش تعداد مخازن جمعآوری زباله و مخازن پسماندهای قابل بازیافت. براساس پژوهشها، زباله با اعتماد  اجتماعیِ از بین رفته در ارتباط است.

8. پاکسازی و استفاده از زمین های خالی. کسانی که در بررسی میدانی ACES شرکت کردهاند اینگونه پاسخ دادهاند که در زمینهای خالی نزدیک محل سکونتشان یک پارک کوچک عمومی یا یک  هنر عمومی اجرا شده است، دارای میزان بیشتری از اعتماد، مشارکت و نظارت بودهاند و در انتخابات محلی مشارکت بیشتری داشتهاند.

9. طراحی برای کودکان. عموماً زمانی که زمینهای بازی، میادین ورزشی و سایر امکانات در شرایط نامطلوبی برای کودکان و خانوادهها قرار دارد، اعتماد اجتماعی نیز کاهش می یابد. از طرف دیگر  افزایش و بهبود امکانات برای کودکان می تواند موجب تقویت و افزایش اعتماد اجتماعی در میان تمام ساکنان شود، حتی در میان کسانی که دارای فرزند نیستند.

10 . لزوم توجه به وجود درختان و  فضای سبز در تمام توسعههای جدید و همچنین در بازسازیهای عمده. محلاتی که دارای تراکم بیشتری از درختان هستند دارای سطح بالاتری از سرمایه اجتماعی نیز  هستند، به این معنا که همسایهها روابط نزدیک تری دارند و احتمال اعتماد آنها به یکدیگر بیشتر است.

11 . بهبود وضعیت باغچهها در فضاهای عمومی و توجه به آنها در زمان توسعه مناطق مسکونی. کسانی که باغبانی میکنند در مقایسه با کسانی که این کار را انجام نمی دهند، وابستگی بیشتری  به جامعه محلی خود دارند. همچنین باغچهها به عنوان فضایی برای انجام تعاملات بین فرهنگی و بین نسلی عمل میکنند.

12. نگهداری و استفاده از میراث تاریخی. 2ساختمانهای تاریخی، فضاهای عمومی و نشانههای محلی موجب ایجاد حسی قوی از ارتباط با مکان در افراد میشوند.

13 . ترویج غذاهای محلی. بازار کشاورزان می تواند از محصولات کشاورزی محلی حمایت کند در حالی که جشنوارههای دورهای میتواند موجب آشنایی بیشتر مردم با آشپزی و غذاهای محلی شود.  بسیاری از جوامع محلی اقدام به برگزاری جشنواره هایی در زمینه غذاهای محلی میکنند تا هم افراد محلی و هم گردشگران از آن بازدید کنند. علاوه بر اینها طراحی غذامحور می تواند با بی عدالتیها  مبارزه کند.

14 . بهبود ایوان و جلوخان ساختمانهای عمومی با راهکارهایی ساده نظیر نصب صندلی، نورپردازی مناسب یا کاشت گیاهان. چنین عناصری میتواند موجب دلپذیرتر و پذیراتر شدن ساختمان های  عمومی شود.

15 . نصب نشانه ها و علائم مثبت به منظور تشویق افراد نسبت به ورود به فضاهای عمومی و استفاده از امکانات آن. لازم نیست که نشانهها در فضاهای عمومی همواره بر روی قواعد تاکید کنند.  نتایج نشان میدهد که علائم و نشانههای مثبت در پارکها و فضاهای خارج از خانه میتواند موجب افزایش میزان اعتماد اجتماعی شود.

16 . نصب علائم جهتیابی. مسیریابی موثر و کارا به شهروندان و گردشگران کمک میکند تا فضاها و ساختمانهای عمومی راراحتتر پیدا کنند. این موضوع حضور افراد در  زندگی اجتماعی را تسهیل  مینماید.

17 . سرمایهگذاری بر روی صندلیهای فضاهای عمومی مکانهای نشستن می توانند به قابل بازدیدتر شدن فضاها و میدانهای عمومی کمک کرده و مردم را به سوی خود جذب نمایند. نصب نیمکت برای  برآوردن نیازهای افراد مسن، تسهیل حرکت و جابجایی در داخل محله و همچنین ایجاد مکانهایی برای مشاهده و ارتباط با دیگران اموری ضروری هستند. علاوه بر این ها نیمکت ها و مکانهای نشستن  تاثیر مثبتی بر روی سرزندگی خیابانهای تجاری دارند.

18 . روشنایی ساختمانها و پارکهای عمومی. بررسی های ACES نشان میدهد افرادی که از پارکهایی با روشنایی مناسب و مطلوب استفاده میکنند، به مسئولان محلی اعتماد بیشتری دارند،  مشارکتشان در انتخابات محلی قابل ملاحظه است، بر روی همسایگان خود نظارت بیشتری دارند و در زندگی عمومی فعال ترند. طبق این پژوهش چراغهای شکسته با کاهش ۲ درصدی ۰ در درک  امنیت محله توسط مردم مرتبط است.

19 . برگزاری جشنهای مرتبط با انتخابات در بیرون از مکان رایگیری. مطالعه در بین ۴ جامعه محلی در ایالات متحده ۱ به این یافته رسیده است که جشنهای روز انتخابات- که غذای رایگان و موسیقی  جزئی از برنامههای آن است- محیطی شاد و اجتماعی برای رایگیری ایجاد میکند و با مشارکت بیشتر رایدهندگان در انتخابات مرتبط است.

20. استفاده مجدد از زیرساختهای بلااستفاده. 2 تاریخ توسعه شهرها نشان میدهد که شهرهای زیادی با چالش موانع کالبدی )نظیر بزرگراهها، خطوط ریلی، سایتهای صنعتی و پارکینگ های بزرگ بلااستفاده( مواجهاند. مشکلات ناشی از چنین موانعی اغلب بر ساکنان کمدرآمد تحمیل میشود.

21. بنیاد شوالیه، بنیادی ملی با ریشه هایی محلی که در زمینههایی نظیر روزنامهنگاری، هنر و موفقیت شهرها سرمایهگذاری میکند تا موجب درگیر شدن هرچه بیشتر جوامع محلی در این مباحث  شود، امری که برای داشتن یک دموکراسی سالم ضروری است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق متعلق یه نشریه می باشد

طراحی سایت ، فرابین پندار تبریز